Vedtekter KulSam

cropped-1097577_10151819145100535_1852102804_n.jpg

 Vedtekter for Kultur- og Samfunnsutvalget i Lillehammer

§ 1 Foreningens navn

1.1      Foreningens navn er Kultur- og Samfunnsutvalget i Lillehammer. Forkortelsen er KULSAM.

§ 2 Foreningens formål

2.1      Kultur- og samfunnsutvalget i Lillehammer har til formål å fremme samhold mellom studenter ved å skape interesse, glede og utvikling for kulturelle og politiske spørsmål gjennom foredrag, ordskifte og andre tiltak.

§ 3 Medlemmer

3.1      Alle studenter ved Høgskolen i Lillehammer og ved Forsvarets Ingeniørhøgskole kan bli medlem av Kultur- og Samfunnsutvalget i Lillehammer mot et årskontingent på 50 kr.

3.2      Studenter ved Nansenskolen kan bli medlem mot et årskontingent på 100 kr.

3.3      Penger for kontingent skal gå til foreningens drift.

§ 4 Styret

4.1      Styret skal bestå av fem til syv medlemmer, og må inneholde leder, nestleder og økonomiansvarlig.

4.2      Styrets medlemmer skal få beskjed om utlysning av stillinger før det offentliggjøres, men har ikke forrang på stillingene.

4.3      Det skal foregå demokratisk valg av styrets medlemmer ikke senere enn mars måned i hvert år.

4.4      Det vil være en overlappingsperiode t.o.m 15. april.

4.5      Styrets medlemmer kan stille til gjenvalg.

4.6      Ved valg av nytt styre skal det foreligge en inn/ut-fest med en overrekkelse av medaljonger, pins, kåring av riddere og fortjenestemedaljer.

4.7      Styret og foreningen er også underlagt vedtekter gitt av LiSt – Lillehammer Studentorganisasjon og Samfunnsstyret ved Høgskolen i Lillehammer.

§ 5 Styrets arbeid

5.1      Styret forvalter foreningen og skal sørge for en tilfredsstillende organisasjon.

5.2      Styret skal ha regelmessige møter. Styreleder skal ha ansvar for innkallelse til styremøter.

5.3      Med innkallingen skal det følge sakliste.

5.4      Styret er beslutningsdyktig når 3 av styrets medlemmer er tilstedet. Ved stemmelikhet har styreleder dobbelstemme.
5.5      Det føres protokoll og fravær for styremøtene.

5.5a    Nyinnsatt styre skal bli enig om øvre grense for fravær.

5.5b    For mye fravær (jf. 5.5a) fra styremedlemmer kan resultere i krav om avgang.

5.6      Det foreligger forskjellige oppgaver for de ulike stillingene i styret:

5.6a    Leder er tradisjonsbærer og har hovedansvar for styret, samt organisasjonen som helhet. Leder innkaller også til styremøtene regelmessig og setter også saksliste.

5.6b    Nestleder har hovedansvar for medlemsregistrering og innkalling til medlemsmøtene. Nestleder sitter i Vinterball-komitéen for å bidra til å gjøre rom for foreningens tradisjoner. Nestleder er sekretær, både under medlemsmøter og styremøter. Dersom leder ikke har anledning til å stille har nestleder funksjon som leder, og samme stemmerett.

5.6c    Økonomisk ansvarlig skal skrive budsjett ved semesterstart i samarbeid med resten av styret. Vedkommende skal føre kontinuerlig regnskap gjennom sittende tid i styret. Alt skal registreres i regnskapet senest en uke etter innlevering av kvitteringer for utlegg.

5.6d    Arrangementsansvarlig har hovedansvaret for gjennomføringen av KULSAMs arrangementer. Arrangementsansvarlig har delegerende myndighet overfor frivillige medlemmer og styremedlemmer i forbindelse med gjennomføringen av KULSAMs arrangementer.

5.6e    Markedsføringsansvarlig har ansvar for å kontinuerlig fremme foreningen, holde alle markedsføringskanalene oppdatert med ny info til enhver tid og drive generell markedsføring rundt kommende arrangementer/events. Markedsføringsansvarlig har i tillegg hovedansvar for å bestille markedsføringseffekter ved nødvendighet og i samråd med styret.

5.7      Alle styremedlemmer skal skrive et erfaringsskriv ved sin avgang.

§ 6 Rapportskriving

6.1      Det skal foreligge rapporter for alle gjennomførte arrangementer. Disse skal være skrevet av arrangementsansvarlig i styret eller den ansvarlige blant medlemmene.

§ 7 Tradisjoner

7.1      Ved Kultur- og Samfunnsutvalgets Vinterball og lignende arrangementer skal alle tidligere styremedlemmer og medlemmer, samt søsterorganisasjoner i Oslo, Bergen og Trondheim inviteres.

7.2      Det skal foreligge en bok med alle utmerkelser. Boken skal videreføres fra leder til leder.

7.3      Oppskriften på Skogens kongepjolter skal holdes hemmelig, kun visst av lederen i foreningen.

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: